BBC Sport

BBC Sport

Producer / Director (BBC Wales Sport)

Country

Role Type

England

Media

Posting Date

May 9, 2022

Role description

Job Introduction
BBC Cymru Wales Sport has a track record in developing and delivering distinctive and original output across TV, Radio, Online and Social Media. The department produces live and pre-recorded content for BBC Wales and S4C, and is the home for some of the BBC and S4Cs leading brands, including Scrum V live, Scrum V, Match of the Day and Clwb Rygbi.


Role Responsibility
The Producer/Director will be responsible for producing and directing live Rugby and Football, as well as other pre-recorded programmes, and will be instrumental in creating, delivering and producing documentaries for both BBC Wales and S4C.
We have a successful background in delivering a wide range of high quality television documentaries for BBC Wales and S4C, and the Producer Director will be instrumental in building on this success by developing pitches and seeing projects through to delivery -on time and within budget.


The Ideal Candidate
A sound knowledge and understanding of BBC Wales Sportoutput and audience is essential.
Experience of directing live sporting events is highly desirable.
A creative film maker with a proven track record in creating new distinctive content.
A sound understanding of the creative and production marketplace and new technologies and workflows on Sport productions.
Highly developed organisational and planning skills - able to schedule and prioritise people and activities to meet demanding production and operational deadlines.


Package Description
For this role / Ar gyfer y swydd yma:
Welsh language skills are desirable / Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn ddymunol
Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English. / Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.
Were happy to discuss flexible working. Please indicate your choice under the flexible working question in the application.There is no obligation to raise this at the application stage but if you wish to do so, you are welcome to. Flexible working will be part of the discussion at offer stage.

Excellent career progression– the BBC offers great opportunities for employees to seek new challenges and work in different areas of the organisation.
Unrivalled training and development opportunities– our in-house Academy hosts a wide range of internal and external courses and certification.
Benefits- We offer a competitive salary package, a flexible 35-hour working week for work-life balance and 25 days holiday with the option to buy an extra 5 days, a defined pension scheme and discounted dental, health care, gym and much more.

Rydyn nin fodlon trafod gweithion hyblyg. Rhowch eich dewis o dan y cwestiwn gweithion hyblyg yn y cais. Does dim rhaid codi hyn ar y cam ymgeisio, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chin dymuno. Bydd gweithion hyblyg yn rhan or drafodaeth ar y cam cynnig.

Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa– mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau or sefydliad.
Cyfleoedd di-aili hyfforddi a datblygu–maer Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.
Buddion- Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith hyblyg 35 awr er lles cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a 25 diwrnod o wyliau gydar opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol, cynllun pensiwn wedi'i ddiffinio, a gostyngiadau ar ddeintyddiaeth, gofal iechyd, campfa a llawer mwy.About the Company
We dont focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure youve read about our values and behaviours in the document attached below.
Diversity matters at the BBC. We have a working environment where we value and respect every individual's unique contribution, enabling all of our employees to thrive and achieve their full potential.
We want to attract the broadest range of talented people to be part of the BBC – whether thats to contribute to our programming or our wide range of non-production roles. The more diverse our workforce, the better able we are to respond to and reflect our audiences in all their diversity.
We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexuality, social background, religion and/or belief. We will consider flexible working requests for all roles, unless operational requirements prevent otherwise.
To find out more about Diversity and Inclusion at the BBC, please clickhere
Rydym yn canolbwyntio ar fwy nar hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethaun bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd an hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd an hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.
Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC. Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un on gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.
Rydym eisiau denur ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan or BBC – boed hynny i gyfrannu in rhaglenni neu in hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu. Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb in cynulleidfaoedd au hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth.
Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fou hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred. Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithion hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.
I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwchyma

Closing:11 May, 2022

Invest in a professionally

tailored CV.
Click the button below to get started!

macbook-pro-mockup-scene_2x.png