Swedish Football Association

Swedish Football Association

Key Account Manager - Concept

Country

Role Type

Sweden

Marketing

Posting Date

Jun 16, 2022

Role description

Vill du vara med och utveckla och sälja rättigheter inom Svenska Fotbollförbundets verksamhet? Har du stor erfarenhet med många års strategisk försäljning och brinner du för att driva och utveckla affärer med befintliga partners till SvFF samt att söka upp, förhandla och teckna nya långsiktiga avtal med nya samarbetspartners? Då hoppas vi du vill vara med i vårt lag!
Som medarbetare i Svenska Fotbollförbundet (SvFF) arbetar vi alla utifrån våra värderingar:öppna, välkomnande, utvecklande & engagerande
Våra värderingar visar sig i att vi:

Samarbetar och samspelar med andra
Tar initiativ och bidrar till en positiv och lösningsorienterad arbetskultur
Tar ansvar för att vi når individuella och gemensamma mål
Visar engagemang och håller en hög servicenivå såväl internt som externt

Inom SvFF eftersträvar vi mångfald i en organisation med jämn könsbalans och medarbetare som har olika bakgrund och erfarenheter. Det ser vi skapar ökad dynamik, kreativitet och kvalitet i vårt arbete.
Huvuduppgifter
Som Key account manager är huvuduppgiften att arbeta med, dvs utveckla och sälja, rättigheter inom Svenska Fotbollförbundets verksamhet.
I rollen ingår det att:

Jobba med huvudfokus mot de individuella mål och gruppmål i den verksamhetsplan som årligen sätts upp av affärsgruppchef, avdelningschef och SvFF
Jobba insiktsdrivet och ta fram skräddarsydda konceptpaketeringar för större samarbeten.
Att med en stor säkerhet kunna prata digitala kommunikationskanaler och kunna rekommendera rätt SvFF kanaler beroende på partners budskap.
Ansvara för omförhandlingar vad gäller dina kunder och skapa för SvFF affärsmässig utveckling av befintliga egna samarbetsavtal
Proaktivt arbeta med nykundsförsäljning och teckna avtal med nya samarbetspartner enligt beslutad partnerstruktur och rättighetspaketering
Upprätta budget, prognoser och annan ekonomisk uppföljning på samtliga kunder och projekt som du själv ansvarar för under ledning av affärsgruppen

Dina ansvarsområden är bland annat:

Budget- och resultatansvar för dina befintliga kunders avtal/projekt/aktiviteter och mål samt utveckling av intäkter kopplat till dessa kunder.
Med fokus på SvFF koncept paketera erbjudanden till befintliga och nya kunder.
Hantera rekommendationer om digitala kanalval, vilka SvFF kanaler en kund ska kommunicera genom beroende på målsättning med kommunikation.
Proaktivt bearbeta nya företag på marknaden med insiktsdriven försäljning.
Ansvar för förberedelse, planering och genomförande av aktiveringar av dina kunders avtal.
Ansvar för att kommunikation, internt och externt, sker av såväl samarbete som lämpligt innehåll i avtalen.
Som KAM rapporterar du till chef för Affärsgruppen inom Marknads- och Försäljning.


Är du den vi söker?
Den vi söker ska vara resultatinriktad och van att jobba mot tydliga mål. Du ska också vara van att arbeta med insikter och analys som en naturlig del i ditt dagliga arbete. Du behöver kunna jobba strukturerat och ha en förmåga att leda dig själv och ha en egen drivkraft och genomförandekraft. Rollen krävermycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska. Du är van att jobba i team runt dina kunder och har förmågan att samla det bästa teamet runt din kund för att nå bästa resultat, med dig som drivande och ansvarig.
I denna roll är det också mycket viktigt att du har en väl dokumenterad erfarenhet av många års strategisk försäljning av långsiktiga samarbeten med redan etablerade, upparbetade kontaktytor på kundnivå och byrånivå. Du har också en väl dokumenterad erfarenhet och kompetens vad gäller digital försäljning och konceptförsäljning samt van att jobba med insiktsdriven försäljning.
Som person är du nyfiken och kommunikativ med mycket god samarbetsförmåga. Du är trygg med en stark självkänsla och god självkännedom. Ditt arbetssätt utmärks av att du är engagerande, driven och är öppen och agil vad gäller förändringar och att du ser utveckling som en möjlighet.
Arbetet som KAM utgår från SvFFs kontor i Solna .Tjänsten är 100 % tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. SvFF tillämpar kollektivavtal gällande Arbetsgivaralliansen/Unionen.
Sista ansökningsdag 30 juni 2022
Do you want to be involved in developing and selling rights within the Swedish Football Association's activities?Do you have extensive experience with many years of strategic sales and are you passionate about running and developing business with existing partners for SvFF and to seek out, negotiate and sign new long-term agreements with new partners?Then we hope you want to join our team!
As employees of the Swedish Football Association (SvFF), we all work based on our values:open, welcoming, developing & engaging
Our values ​​are reflected in the fact that we:

Collaborates and interacts with others
Takes initiative and contributes to a positive and solution-oriented work culture
Takes responsibility for us achieving individual and common goals
Shows commitment and maintains a high level of service both internally and externally

Within SvFF, we strive for diversity in an organization with an even gender balance and employees who have different backgrounds and experiences.We see this creates increased dynamism, creativity and quality in our work.
Main tasks
As a Key account manager, the main task is to work with, ie develop and sell, rights within the Swedish Football Association's operations.
The role includes:

Work with the main focus on the individual goals and group goals in the business plan that is set up annually by the business group manager, department manager and SvFF
Work insight-driven and develop tailor-made concept packaging for larger collaborations.
To be able to talk digital communication channels with great certainty and to be able to recommend the right SvFF channels depending on the partner's message.
Responsible for renegotiations regarding your customers and create for SvFF business development of existing own cooperation agreements
Proactively work with new customer sales and sign agreements with new partners according to decided partner structure and rights packaging
Establish budgets, forecasts and other financial follow-up on all customers and projects for which you are responsible under the leadership of the business group

Your responsibilities include:

Budget and profit responsibility for your existing customers' agreements / projects / activities and goals as well as development of revenues linked to these customers.
With a focus on SvFF concept, package offers to existing and new customers.
Manage recommendations on digital channel selection, which SvFF channels a customer should communicate through depending on the goal of communication.
Proactively process new companies in the market with insight-driven sales.
Responsibility for preparation, planning and implementation of activations of your customers' agreements.
Responsibility for communication, internally and externally, of both cooperation and appropriate content in the agreements.
As KAM, you report to the head of the Business Group in Marketing and Sales.


Are you the one we are looking for?
The person we are looking for must be result-oriented and used to working towards clear goals.You should also be used to working with insights and analysis as a natural part of your daily work.You need to be able to work in a structured way and have the ability to lead yourself and have your own drive and implementation power.The role requires a very good ability to express oneself in speech and writing in both Swedish and English.You are used to working in teams around your customers and have the ability to gather the best team around your customer to achieve the best results, with you as the driving force and responsible.
In this role, it is also very important that you have a well-documented experience of many years of strategic sales of long-term collaborations with already established, established contact surfaces at customer level and agency level.You also have a well-documented experience and competence in terms of digital sales and concept sales and are used to working with insight-driven sales.
As a person, you are curious and communicative with a very good ability to work together.You are confident with a strong self-esteem and good self-awareness.Your way of working is characterized by the fact that you are engaging, driven and open and agile when it comes to change and that you see development as an opportunity.
The work as KAM is based on SvFF's office in Solna. The service is 100% permanent employment with access according to agreement.SvFF applies collective agreements regarding the Employers' Alliance / Union.
Deadline for applications 30 June 2022

Invest in a professionally

tailored CV.
Click the button below to get started!

macbook-pro-mockup-scene_2x.png