Swedish Football Association

Swedish Football Association

Development Consultant Para Football

Country

Role Type

Sweden

Education

Posting Date

May 13, 2022

Role description

Brinner du fr fotboll och har ett stort engagemang fr allas lika vrde. Har du tidigare erfarenhet av freningslivet och r sjlvgående med god samarbetsfrmåga? Då kan tjnsten som Utvecklingskonsulent Parafotboll på Svenska Fotbollfrbundet (SvFF) vara något fr dig. Vi sker en engagerad, kreativ och dmjuk person som vill vara med i vårt lag!
Tjnsten r en visstidsanstllning på 100 % till och med december 2023 med placering i Solna. Tjnsten r placerad på Utbildning och utvecklingsavdelningen och rapporterar till gruppchefen fr Freningsutveckling, barn- och ungdomsfotboll.
Inom SvFF efterstrvar vi mångfald i en organisation med jmn knsbalans och medarbetare som har olika bakgrund och erfarenheter. Det ser vi skapar kad dynamik, kreativitet och kvalitet i vårt arbete. Generellt till alla roller sker vi medarbetare som har grundlggande vrderingar och frhållningsstt som ligger i linje med vår vrdegrund - ppna, vlkomnande, utvecklande, och engagerande. Du har intresse och frmåga att arbeta i en både ideell och kommersiell verksamhet och vill lra mer och utvecklas.
Arbetsuppgifter
Arbetet baseras på svensk fotbolls långsiktiga mål och strategier. Rollen innefattar att projektleda arbetet med Parafotboll i Sverige och ta fram material och koncept som underlttar fr freningar att bedriva Parafotboll. Arbetet bedrivs tillsammans med kollegor på Svenska Fotbollfrbundet, distriktsfotbollfrbunden och Parasportfrbundet.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:

Vidareutveckla Parafotbollen i Sverige.
Leda integrationen av Parafotboll till Svenska Fotbollfrbundet (från Parasportfrbundet).
Samordna uppskande verksamhet i till exempel freningar, skolor och på gruppboenden.
Ta fram en digital trnarutbildning fr Parafotbollstrnare.
Administrera bidragsanskningar från freningar i Idrottonline.

Parafotbollen fokuserar frmst på områdena NPF, Intellektuell funktionsnedsttning, syn-nedsttning och rrelsehinder.
Kvalifikationer
Vi lgger stor vikt vid den personliga lmpligheten men rollen krver ven en del bakomliggande kvalifikationer.
Du som sker br ha:

Erfarenhet av arbete med Parafotboll i frening.
Erfarenhet av utvecklingsarbete inom idrotten.
God knnedom om den svenska fotbollsrrelsen, inklusive verksamheten i distrikt och freningar.
IT vana och grundlggande kunskaper i Officepaketet.
God frmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska.
Trnarutbildning C.

Utver detta r det meriterande att ha:

Erfarenhet från ideellt eller arvoderat arbete inom frening eller distriktsfotbollfrbund.
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsttning inom tex skola eller omsorg.
Erfarenhet som fotbollstrnare.
Trnarutbildning UEFA B eller hgre.
Idrottvetenskaplig utbildning.

Som person r du kreativ, dmjuk och initiativrik. Du har frmågan att arbeta strukturerat och driva ditt arbete framåt. Du r samarbetsorienterad och har ltt fr att skapa och bibehålla frtroendefulla relationer. Du har ett engagemang fr att fortstta utvecklas tillsammans med kollegor i en spnnande milj och på så stt vara en del av svensk fotbolls framtid.
Svenska Fotbollfrbundet r Sveriges strsta specialidrottsfrbund med knappt 3.000 freningar. Dessa har tillsammans ca 1.000.000 medlemmar, varav ca 500.000 r aktiva spelare. Svenska Fotbollfrbundet har ca 150 anstllda som sitter inya lokaler brevid Nationalarenan Friends Arena iArenastaden,Solna.Svenska Fotbollfrbundet, som r en ideell frening, omstter tillsammans med sina bolag årligen cirka 500 miljoner kronor.En av svensk fotbolls strategiska inriktningar r att vara pådrivande i jmstlldhet och mångfald inom svensk fotboll samt strka vår stllning som viktig samhllsaktr i dessa frågor.Fr vidare information om SvFF:s verksamhet hnvisas tillwww.svenskfotboll.se.
Sista anskningsdag r 31 maj och vi hoppas att du kan tilltrda rollen så fort som mjligt efter sommaren. SvFF tillmpar kollektivavtal gllande Arbetsgivaralliansen/Unionen.
Are you passionate about football and have a great commitment to everyone's equal value.Do you have previous experience of association life and are self-employed with a good ability to work together?Then the position as Development Consultant Parafotboll at the Swedish Football Association (SvFF) may be something for you.We are looking for a committed, creative and humble person who wants to be part of our team!
The position is a fixed-term employment of 100% until December 2023 with placement in Solna.The position is located at the Education and Development Department and reports to the group manager for Association Development, children's and youth football.
Within SvFF, we strive for diversity in an organization with an equal gender balance and employees who have different backgrounds and experiences.We see this creates increased dynamism, creativity and quality in our work.In general, for all roles, we are looking for employees who have basic values ​​and attitudes that are in line with our values ​​- open, welcoming, developing, and engaging.You have an interest and ability to work in both a non-profit and commercial business and want to learn more and develop.
Tasks
The work is based on Swedish football's long-term goals and strategies.The role includes project management of the work with Parafotboll in Sweden and developing materials and concepts that make it easier for associations to run Parafotboll.The work is conducted together with colleagues at the Swedish Football Association, the district football associations and the Parasport Association.
The tasks include:

Further develop Parafotboll in Sweden.
Lead the integration of Parafotboll to the Swedish Football Association (from the Parasport Association).
Coordinate outreach activities in, for example, associations, schools and in group housing.
Develop a digital coaching education for Parafotboll coaches.
Administer grant applications from associations in Idrottonline.

Parafotball focuses mainly on the areas of NPF, Intellectual disability, visual impairment and mobility impairment.
Qualifications
We attach great importance to personal suitability, but the role also requires some underlying qualifications.
You who are applying should have:

Experience of working with Parafotboll together.
Experience of development work in sports.
Good knowledge of the Swedish football movement, including activities in districts and associations.
IT skills and basic knowledge of the Office suite.
Good ability to express yourself in speech and writing in Swedish.
Coach training C.

In addition to this, it is an advantage to have:

Experience from non-profit or paid work within an association or district football association.
Experience of working with people with disabilities in, for example, school or care.
Experience as a football coach.
Coach training UEFA B or higher.
Sports science education.

As a person, you are creative, humble and enterprising.You have the ability to work in a structured way and drive your work forward.You are collaborative and easy to create and maintain trusting relationships.You have a commitment to continue to develop together with colleagues in an exciting environment and thus be a part of Swedish football's future.
The Swedish Football Association is Sweden's largest special sports association with almost 3,000 associations.These together have about 1,000,000 members, of which about 500,000 are active players.The Swedish Football Association has about 150 employees who are in new premises next to the National Arena Friends Arena in Arenastaden, Solna.The Swedish Football Association, which is a non-profit association, together with its companies has an annual turnover of approximately SEK 500 million.One of Swedish football's strategic orientations is to be a driving force in gender equality and diversity in Swedish football and to strengthen our position as an important societal player in these matters.For further information about SvFF's activities, please refer towww.svenskfotboll.se.
The last day to apply is 31 May and we hope that you can take up the role as soon as possible after the summer.SvFF applies collective agreements regarding the Employers' Alliance / Union.

Invest in a professionally

tailored CV.
Click the button below to get started!

macbook-pro-mockup-scene_2x.png